เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Sellconnect ที่ดำเนินการโดย บริษัท วันเดย์แคท จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์ม Sellconnect (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Sellconnect”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ Sellconnect ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) (เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”)

เพื่อให้บริการระบบจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ การใช้ไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้ไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้ไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง โปรดยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์โดยทันที เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 กันยายน 2563

1. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้งานไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้งานไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน ไวรัส ฯลฯ

ฉ) กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/ หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

2. เข้าถึงการตั้งค่า

2.1 ท่านขอยืนยันในที่นี้ว่า:

ก) ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งรวมถึงตัวตนที่อยู่และผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายผ่านแพลตฟอร์มและเพื่ออัพเดตข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที

ข) ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายความเหมาะสมของสาธารณชน

ค) ข้อความที่เขียนโดยท่านหรือในนามของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายไม่ควรอนาจารมีไวรัส หรือเป็นภัยคุกคาม

2.2 ท่านยินดีให้ข้อมูลทั้งหมดที่ Sellconnect ร้องขอ เพื่อให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. การลงทะเบียน

3.1 Sellconnect จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ

3.2 ท่านตกลงที่จะเก็บชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ท่านเลือกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

3.3 ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่ท่านสงสัยว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสูญหาย ด้วยการแจ้งของท่านSellconnect จะออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใหม่ จนกว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าวท่านต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน

3.4 การลงทะเบียนหนึ่งครั้งใช้ได้กับบัญชีเดียวในแต่ละแพลตฟอร์มเท่านั้น

3.5 Sellconnect มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของท่านและการใช้บริการในปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การยุติหรือการระงับจะส่งผลให้บัญชีของท่านถูกลบ

4. ระบบ

4.1 ท่านมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในระบบจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ของท่านไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของท่านเองเพื่อที่ท่านยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในระบบจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ของท่านใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูล

4.2 บริษัทได้จัดให้มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่นำมาแสดงในระบบจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ของท่านตามมาตรฐานของบริษัท ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลของท่าน บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรองข้อมูลตามมาตรฐานของบริษัท แม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและรับทราบว่า ไซต์ของเราเป็นเพียงไซต์ในการให้บริการ ระบบจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ใน กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา

6. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และ/หรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

7. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากไซต์นี้ ท่านและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการ ระงับข้อพิพาทการใช้บริการในไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ฉบับนี้และ การที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ฉบับนี้ของเราในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ของเราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

9. การคืนเงิน

บริษัท วันเดย์แคท จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์ม Sellconnect ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้

บริษัทจะให้บริการคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่ระบุในสัญญาบริการ เช่น

ลูกค้าสามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ทันที

นโยบายบัตรเครดิต (เวลาที่ระบุเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่าน)

กระบวนการนี้จะใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตร ในกรณีที่บัตรเครดิตไม่มีการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เงินคืนจะถูกโอนกลับไปยังธนาคารที่ออกบัตรของท่าน โปรดติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอคืนเงิน

เอกสารการขอคืนเงิน

โปรดจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินพร้อมวันที่ จากบันทึกการซื้อของท่าน

Sellconnect เป็นแพลตฟอร์มจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น จัดการสินค้า สต๊อก ออเดอร์ พร้อมเชื่อมต่อทุกช่องทางการขาย

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Sellconnect สามารถดูได้ที่; https://sellconnect.io/th/privacy หรือ https://sellconnect.io/th/terms

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อท่านเลือกการชำระเงินออนไลน์สำหรับบริการจากผู้ให้บริการ ท่านอยู่ภายใต้ข้อตกลงให้ผู้ให้บริการติดต่อหรือส่งข้อมูลการซื้อหรือข้อมูลบัญชีของท่านผ่านอีเมล์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การชำระเงินและการจัดซื้อบริการ (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำธุรกรรม)