นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Sellconnect ที่ดำเนินการโดย บริษัท วันเดย์แคท จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์ม Sellconnect (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Sellconnect”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ Sellconnect ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) (เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้งานไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”)

การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยินยอมโปรดยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์โดยทันที

บริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (Privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลสมาชิก: เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกใน Sellconnect ผู้ให้บริการอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่ได้สมัครสมาชิกเสร็จแล้ว เช่น เพศ วัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ และภาพถ่ายที่ผู้ใช้อาจต้องการอัพโหลด ให้เป็นรูปโปรไฟล์

2.2 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ:

ก) เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/ หรือใช้บริการไซต์ของเรา ลงทะเบียน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

ข) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

ค) เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเรา หรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ง) เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล์

จ) เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์

ฉ) เมื่อท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา

ช) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

ซ) เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

ฌ) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา

ญ) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

ฎ) เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

ฏ) เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก

ฐ) เมื่อท่านให้เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับเรา

ฑ) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้เราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน อาจมีบางกรณีทั่วไปบางกรณีที่อาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น

3. การรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ

3.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือส่วนใหญ่อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบเมื่อท่านเรียกดูแพลตฟอร์มของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของท่าน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์เคลื่อนที่ และประเภทของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Unique device identifier (UDID) หรือ Mobile equipment identifier (MEID) ของโทรศัพท์มือถือท่าน ที่อยู่ของไซต์อ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่ท่านเยี่ยมชมบนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นมือถือของเรา เวลาที่เยี่ยมชม และบางครั้งอาจเป็น "คุกกี้" (ซึ่งสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของท่าน) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของท่าน ข้อมูลนี้ยังรวมอยู่ในสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ของเราอย่างไร

3.2 แอปพลิเคชั่นมือถือของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของท่านโดยใช้เทคโนโลยีเช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เรารวบรวมใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างรวมถึง ตำแหน่ง – บริการตามที่ท่านร้องขอหรือเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับท่านตามตำแหน่งของท่าน หรือเพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับผู้ใช้รายอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่ท่านสามารถถอนการอนุญาตของท่านเพื่อให้เราถูกจำกัดข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของท่านโปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของท่านหรือผู้ผลิตอุปกรณ์

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น คุกกี้ ไอพีแอดเดรส เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน โดยท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากท่านทำเช่นนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดของไซต์เราได้

6. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับอะไร

เราอาจรวบรวมใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

6.1 เพื่อจัดการดำเนินการดูแลการใช้ หรือการเข้าถึงไซต์ของท่าน

6.2 เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านโดยจัดหาวิธีการที่รวดเร็วกว่าสำหรับท่านในการส่งข้อมูลให้เราและอนุญาตให้เราติดต่อท่านได้หากจำเป็น

6.3 เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น

6.4 สำหรับการระบุตัวตน หรือการตรวจสอบ

6.5 เพื่อรักษาและดูแลการอัพเดตซอฟต์แวร์และการอัพเดตและการสนับสนุนอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น เพื่อจัดการหรือตอบข้อซักถามใด ๆ จาก (หรืออ้างว่ามาจาก) ท่าน

6.6 เพื่อติดต่อท่านหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ข้อความ ข้อความแฟกซ์, อีเมล์, ไปรษณีย์หรืออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและจัดการไซต์

6.7 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ

6.8 สำหรับการตลาดโดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล์, บริการตามสถานที่หรืออื่น ๆ

6.9 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของอำนาจศาลในการเปิดเผยข้อมูล

6.10 เพื่อตรวจสอบไซต์ของเรา เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของท่านหรือเรื่องอื่นใดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”) ท่านรับทราบยินยอมและตกลงว่า Sellconnect สามารถเข้าถึงรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของท่านหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล หรือโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีขอบเขตอำนาจเหนือ Sellconnect เชื่อว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยการเข้าถึงดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเหนือ Sellconnect (ค) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Sellconnect หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ตอบสนองต่อการเรียกร้องที่ถูกคุกคาม หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ว่าเนื้อหาใด ๆ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (จ) ตอบสนองคำขอของท่านสำหรับการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Sellconnect

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจุดประสงค์อื่น ๆ ในขณะที่ได้รับความยินยอม เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

7. เด็กและเยาวชน

บริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าเรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี มีการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุด

8. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

8.1 ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา

8.2 เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้ และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่ท่านอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่ท่าน นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนไซต์เหล่านั้นหรือไซต์อื่นๆ

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย และไซต์ของบุคคลภายนอก

9.1 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

9.2 เพื่อเพิ่มประโยชน์และความสะดวกสบายให้แก่ท่าน เราอาจเลือกไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในไซต์ โดยไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านไซต์ของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา

ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้

10. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 เราอาจเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ที่ให้บริการการสร้าง ดูแล และปรับปรุงไซต์ ระบบ ซอฟท์แวร์ หรือให้บริการอื่นใดที่จำเป็นต่อเราในการให้บริการแก่ท่าน โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ประวัติการใช้งานไซต์

10.2 เว้นแต่ที่กำหนดในข้อ 10.1 เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ หรือเว้นแต่ในกรณี จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาล

10.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจมีช่องทางสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น ไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น การที่ท่านแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ถือว่าท่านตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล ไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแล้ว ทั้งนี้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการกระทำดังกล่าว

10.4 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อสาธารณชน หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเรา

10.5 เราขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการปรับโครงสร้าง จำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

11.1 ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้นอกเหนือจากเพื่อจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่อนุญาตให้กระทำ เช่น:

11.2 ผู้ขายต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัยซึ่งรวมไปถึงการทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์การตอบสนองการสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น เช่น การเก็บรักษารายชื่อของลูกค้าด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลดังกล่าว

11.3 ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปแบ่งปัน หรือเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางลูกค้าและ Sellconnect

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ให้บริการอาจ มีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

14. ช่องทางการติดต่อบริษัท

support@sellconnect.io